กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
blank1เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นำหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐ คน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
blank1ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
blank1พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่หลายองค์กร ได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาบริเวณพื้นที่ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตลอดจนจะทำให้ อนุสรณ์สถานของเรือหลวงประแส ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมีความเรียบร้อยและสง่างาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ดูสะอาดตา สวยงาม และทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดระยอง อีกด้วย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมเทิดทูนสถาบันกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
View My Stats