โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เพื่อสนองพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ โดยการปล่อยเต่าทะเลครั้งนี้ จำนวน ๓๓ ตัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และเนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะตามแนวชายฝั่ง การเก็บขยะใต้ทะเล และการปลูกปะการังเทียม โดยมีสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ และเมืองพัทยาร่วมจัดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ประชาชน ผู้ประกอบการ เยาวชน และนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ประมาณ 200 คน ณ หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งทัพเรือภาคที่ ๑ จัดค่ายเยาวชนฯ ระหว่าง ๑๔ -๑๖ มีนาคม

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
blank1เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งทัพเรือภาคที่ ๑ จัดค่ายเยาวชนฯ ระหว่าง ๑๔ -๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ  ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
blank1 เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล และปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองพระดำริของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ ตลอดจนขยายผลการดำเนินการต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากด้วยการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลกองทัพเรือ และการปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๓๒ ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย
View My Stats