กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
blank1เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และรับทราบแผนงานความมั่นคงของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)
blank1เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงรับทราบแนวทางการาบริหารจัดการตามร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จากหน่วยงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ผู้แทนจาก กระทรวงมหาดไทย เมืองพัทยา และผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแบบแผน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ นำมาสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำธนาคารปูไข่ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ และครอบครัวข้าราชการจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน 60 คน ณ อาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตท

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
blank1เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ณ อาคารหมวดการท่า ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats