ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ประธานคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่งต่างๆ ตั้งแต่ จังหวัดชุมพร จนถึง จังหวัดตราด รวม ๑๑ จังหวัด ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
blank1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระดับผู้บริหารจังหวัดต่างๆ ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จากหน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการ แผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้บูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันนี้ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
View My Stats