สล.พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔

สล.พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ เกิดความ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ทางทะเล ณ โรงแรม เจ้าหลาวทอแสง บีช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑สล.พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔
View My Stats