รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแบบแผน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ นำมาสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำธนาคารปูไข่ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ และครอบครัวข้าราชการจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน 60 คน ณ อาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"
View My Stats