ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)
blank1เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงรับทราบแนวทางการาบริหารจัดการตามร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จากหน่วยงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ผู้แทนจาก กระทรวงมหาดไทย เมืองพัทยา และผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)
View My Stats