เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี ๕๗ กับจังหวัดต่าง ๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
View My Stats