รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑

 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมโดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ และเมืองพัทยา ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ผุ้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุม
blank1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการบริหารจัดการ ตามกรอบยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด่อไป ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่รับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๑
View My Stats