เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พันเอก ศักดิ์ชัย สระสงค์ ผู้อำนวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
View My Stats