เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑

 เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขต ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี ๕๘ พิจารณาทบทวนแนวทางและแผนงานด้านความมั่นคงประจำปี ๕๙ ของจังหวัดต่าง ๆ และร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่รับผิดชอบ ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑
View My Stats