ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่  ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
blank1พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑
blank1 เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการประสานแผนปฏิบัติการที่จะบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคุ้นเคยในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า(Hua Hin Grand Hotel & Plaza) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
View My Stats