รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑    ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
blank1นาวาเอก ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑/รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม รองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และคณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี งป.๕๘ ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ นาวาเอก ธีระยุทธ นอบน้อม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
View My Stats