สล.พมพ.ทรภ.๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๕ ก.ค.๕๔

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติ

พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (หน.สล.พมพ.ทรภ.๑) / เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธาน จัดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ของทัพเรือภาคที่ ๑ ในไตรมาส ๑-๓ ของปี งป.๕๔ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ ก.ค.๕๔

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑สล.พมพ.ทรภ.๑ จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๕ ก.ค.๕๔
View My Stats