กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา เพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ / รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมร่างโครงการตรวจจับ และพิสูจน์ทราบทางทะเลและทางบก ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ / รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมร่างโครงการตรวจจับและพิสูจน์ทราบทางทะเลและทางบก ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล
blank1นาวาเอก จรัญวีร์ ญาดี รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ / รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมร่างโครงการตรวจจับและพิสูจน์ทราบทางทะเลและทางบก ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยมี นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่๑/๒๕๖๐
blank1พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
blank1พลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑  เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
blank1นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้น ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำร่างโครงการตรวจจับ และพิสูจน์ทราบทางทะเลและทางบกตามแนวชายแดน และชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats