กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนงาน การพัฒนาความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นแผนงานบูรณาการ ที่ดำเนินการร่วมกันกับส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจังหวัดตราด โดยเป็นการพบปะกันระหว่าง ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้แทนจังหวัดตราด กับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙ (ประชุมระดับผู้บริหารของ พมพ.ทรภ.๑) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ( สล.พมพ.ทรภ.๑) และจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการพร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงฯ ของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงฯ ของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงฯ ของทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยจัดการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Photoshop ให้กับกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats