กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑  เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
blank1นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้น ที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำร่างโครงการตรวจจับ และพิสูจน์ทราบทางทะเลและทางบกตามแนวชายแดน และชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแกนนำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนงาน การพัฒนาความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นแผนงานบูรณาการ ที่ดำเนินการร่วมกันกับส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจังหวัดตราด โดยเป็นการพบปะกันระหว่าง ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้แทนจังหวัดตราด กับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙

 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๕๙ (ประชุมระดับผู้บริหารของ พมพ.ทรภ.๑) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ ( สล.พมพ.ทรภ.๑) และจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการพร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats