กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑   เป็นประธานกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบของ พมพ.ทรภ.๑
blank1พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (พมพ.ทรภ.๑) และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และรองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่าง ๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีความอยู่ดีกินดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
blank1พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีความอยู่ดีกินดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน โดยยึดถือแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาอาชีพเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
blank1พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้บริหาร) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนงานด้านความมั่นคงของจังหวัดต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats