กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑    เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบรรยายเรื่อง "โทษภัยและการปฏิบัติเพื่อห่างไกลยาเสพติด" และการแข่งขันกีฬา เฮฮา นาวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
blank1พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี ๕๙ พิจารณาปัญหาในพื้นที่และการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ร่วมกัน ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกอนุรักษ์ ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรถูกทำลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายข่าวสารภาคประชาชนในการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้กับกำลังพลในเขตทัพเรือภาคที่ ๑

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้กับกำลังพลในเขตทัพเรือภาคที่ ๑
blank1นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้กับกำลังพลในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats