กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลตรี พิริธรณ์ ภัทรชาติโยธิน รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง และคณะ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลตรี พิริธรณ์ ภัทรชาติโยธิน รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง และคณะ
blank1พลเรือตรี บรรพต เกิดภู่ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลตรี พิริธรณ์ ภัทรชาติโยธิน รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง และคณะ เพื่อประสานการปฏิบัติในงานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมอุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
blank1พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามแนวชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งต่างๆ ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นพื้นฐานในการพึ่งตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒
blank1พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นการประชุมระดับผู้บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และจังหวัดต่างๆ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ พร้อมทั้งรับทราบแผนงานที่ร่วมบูรณาการ ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับ พื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขต ทัพเรือภาคที่ ๑ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี ๕๘ พิจารณาปัญหาในพื้นที่และการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ร่วมกัน ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ โรงแรม หัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๔-๕มิถุนายน ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats