กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

สล.พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔

สล.พมพ.ทรภ.๑ เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔พล.ร.ต.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ใน เขตทัพเรือภาคที่ ๑ /รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ เกิดความ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทะเล และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ทางทะเล ณ โรงแรม เจ้าหลาวทอแสง บีช อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อ ๒๔ มี.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔ ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔

ประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔  ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่๑ (ประธาน พมพ.ทรภ.๑)/ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานประชุม คณะกรรมการ พมพ.ทรภ.๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๕๔ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนที่จะบูรณาการร่วมกัน มอบนโยบาย และให้หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี งป.๕๔ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ ณ โรงแรม พี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑
View My Stats