อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
blank1เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๗ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ /ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี และสมาชิก อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า ๔๐๐ คน ร่วมในพิธี
blank1นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน จากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการ ทั้งด้านอำนวยควาสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมกับการป้องกันภัยในพื้นที่ด้วยการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติให้ทางราชการทราบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางศูนย์ อพปร.กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อปพร.แห่งชาติ
blank1นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน และได้อ่านสารเนื่องในวัน อพปร. จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำกล่าวคำปฏิญาณตน มอบรางวัลศูนย์ อพปร.ดีเด่น สมาชิก อปพร. ดีเด่น จากนั้นได้ให้โอวาท พร้อมตรวจเยี่ยมทักทาย และชมนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการถูกสารเคมี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยรถกระเช้าจากความสูงประมาณ ๖๐ เมตร หรือเทียบเท่าตึกสูง ๒๐ ชั้น การลงด้วยปล่องช่วยเหลือและกระโดดลงบนเบาะลมจากที่สูง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะผู้ร่วมชมการสาธิต ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
View My Stats