ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติราชการใน ทรภ.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายได้เรียนเชิญ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ข้าราชการ ที่ผ่านการอบรมภาษาเวียดนามจาก ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔
View My Stats