กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับกำลังพลของ ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติราชการใน ทรภ.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยายได้เรียนเชิญ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ข้าราชการ ที่ผ่านการอบรมภาษาเวียดนามจาก ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๖ พ.ค.๕๔ และระหว่าง ๙-๑๒ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ทรภ.๑ เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านการรักษา ความปลอดภัยและการข่าวกรองเบื้องต้น ให้กับกำลังพล ใน บก.ทรภ.๑ และกำลังพลของเรือที่ปฏิบัติ ราชการใน ทรภ.๑ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร สถานที่ และ การข่าวกรองเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก ขว.ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑  เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย น.อ.สำเริง จันทร์โส ผอ.กองข่าว ทรภ.๑ จัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับกำลังพล ในทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ทราบถึงการป้องกันอัคคีภัย และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากร จาก แผนกป้องกันความเสียหาย กองการฝึกกองเรือยุทธการ ทำการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๔ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และขอรับพรจาก พล.ร.ท.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ณ บก.ทรภ.๑ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๔

 


อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมประชาสัมพันธ์
View My Stats