กิจกรรมชมรมวิทยุมดดำนาวี

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑  พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑
blank1พลเรือตรีสำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วม กิจกรรมสัมมนาและดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับชี้แจง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกฯ ทราบ ณ โรงแรมสมฤดี รีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑  พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
blank1เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรีสำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับชี้แจง ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกชมรมฯ รับทราบ ซึ่งมีสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม ณ แก่งกระจานริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก
blank1เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ และ นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑/เลขานุการชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรมดำรงความสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมทั้งชี้แจงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกชมรมฯ รับทราบ โดยมีสมาชิกในพื้นที่ จว.ชลบุรี จว.ระยอง จว.จันทบุรี และ จว.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม นิว แทรเวิล บิช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ  ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี blank1พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมฯ และ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๑ /เลขานุการชมรมฯ พร้อมคณะฯ ร่วมเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มสมาชิกที่ทำการประมงในทะเล และสร้างมวลชนในทะเล ที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๑ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ชมรมมดดำนาวี ทรภ.๑
View My Stats