กิจกรรมชมรมวิทยุมดดำนาวี

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ  ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี blank1พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ และหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวีทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาแกนนำและสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดือนฉาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ /รองหัวหน้าชมรมฯ และ นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองสื่อสารทัพเรือภาคที่ ๑ /เลขานุการชมรมฯ พร้อมคณะฯ ร่วมเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มสมาชิกที่ทำการประมงในทะเล และสร้างมวลชนในทะเล ที่สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของทัพเรือภาคที่ ๑ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ (รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑) พร้อมด้วย นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เลขานุการชมรมฯ (ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๑) และคณะทำงานชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนแกนนำสมาชิกร่วมกับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ ห้องประชุมสัตกูด สถานีตำรวจน้ำปราณบุรี โดยมี นายสมบัติ ลิ้มประเสริฐ อุปนายกสมาคมประมงปากน้ำปราณ และสมาชิกชมรมมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงร่วมใจ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงร่วมใจชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ (รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑) พร้อมด้วย นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เลขานุการชมรมฯ (ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๑) และคณะทำงานชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนแกนนำสมาชิกร่วมกับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สมาคมประมงร่วมใจชุมพร โดยมี นายพิจิตร แซ่ลี้ นายกสมาคมฯ และสมาชิกชมรมมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ สมาคมประมงปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร blank1นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองหัวหน้าชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ (รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑) พร้อมด้วย นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เลขานุการชมรมฯ (ผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ ๑) และคณะทำงานชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ เดินทางไปจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนแกนนำสมาชิกร่วมกับสมาชิกชมรมวิทยุมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ สมาคมประมงปากน้ำชุมพร โดยมี นายพิศาล ตันติวิชยะ นายกสมาคมฯ และสมาชิกชมรมมดดำนาวี ทัพเรือภาคที่ ๑ ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ชมรมมดดำนาวี ทรภ.๑
View My Stats