ทัพเรือภาคที่ ๑ ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมฝึก CMEX 13 blank1เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (Crisis Management Exercise 2013: CMEX 13) โดยมี พลเรือตรี ทิวา ดาราเมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้อำนวยการฝึกปัญหาที่บังคับการ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และการฝึกภาคทะเลในการอพยพประชาชนในพื้นที่ทางทะเล ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลเพ และเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
View My Stats