ทัพเรือภาคที่ ๑ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางทะเล ๒๐๑๓ ( NASMEX 2013)

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมฝึก CMEX 13
blank1เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ เป็นประธานเปิด "การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางทะเล ๒๐๑๓ (Naval Security Map Ta Phut Exercise 2013 : NASMEX 2013)" ณ ห้องประชุม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ ต่อหน่วยรองของทัพเรือภาคที่ ๑ ตามแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจ กับประสานงานในการป้องกันเขตท่าเรือพาณิชย์ ในพื้นที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ ๑ ที่ได้รับมอบหมายตามแผนป้องกันประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมรักษาผลประโยชน์ทางทะเลทัพเรือภาคที่ ๑ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางทะเล ๒๐๑๓ ( NASMEX 2013)
View My Stats