หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต.๑) ประจำปี งป.๖๑

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต.๑)  ประจำปี งป.๖๑
blank1เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต.๑) ประจำปี งป.๖๑ ในห้วงเดือน มี.ค.๖๑ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
blank1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานหลักใน ศรชล. ในการรองรับการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ SAR UNIT ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ ทั้ง ๒ ฝั่งทะเล กับเรือที่ประสบภัย เพื่อให้มีการประสานงานร่วมกัน ทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑/เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมการฝึกปฏิบัติการร่วมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต.๑) ประจำปี งป.๖๑
View My Stats