ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยา
blank1เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ของบุคลากร ในการรองรับการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล ยกระดับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่ SAR UNIT ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑ กับเรือที่ประสบภัย เพื่อให้มีการประสานงานร่วมกันทำการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทดสอบแผน SAR แห่งชาติ และจัดทำฐานข้อมูล SAR UNIT ในพื้นที่ ศรชล.เขต ๑
blank1ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติการหลักที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมป่าไม้ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมมลพิษ กรมศิลปากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรม ศรชล.เขต ๑ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต๑)/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล.เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอ วัน เดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยา
View My Stats