กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และพิธีสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และพิธีสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑
blank1เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่น และพิธีสวนสนามทางบกของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลฯ จังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เข้าร่วมงาน จำนวน ๒๐๐ คน ณ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑
blank1เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑ ซึ่งเปิดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม ปัญหาเกี่ยวข้องกับการประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการข่าวและสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งมีผลกระทบกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมที่จะเป็นกำลังในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการแจ้งข่าวสารที่จะเป็นภัยคุกคามของชาติทางทะเล ณ ศาลามูลนิธิ (หลวงพ่อปาน) วัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

นาย กมล เชียงวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสมุทรปราการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดการอบรม “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”

นาย กมล  เชียงวงศ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสมุทรปราการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดการอบรม “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล”
blank1เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาย กมล เชียงวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสมุทรปราการ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดการอบรม “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” โดยมี นาวาเอก ปพน หาญไพบูลย์ เลขานุการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ให้การต้อนรับ ณ ศาลามูลนิธิ (หลวงพ่อปาน) วัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
blank1 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเปิดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมง มีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล ณ วัดเภตราสุขารมย์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑
View My Stats