พิธีเปิดหลักสูตรทบทวน “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖

พิธีเปิดหลักสูตรทบทวน “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖
blank1นาวาเอก ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้อำนวยการอบรม ในการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน "การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล" รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖ (รุ่นที่ ๑๘ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ และรุ่นที่ ๓๒๖ ของกองทัพเรือ) โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อ นำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดจันทบุรี จากรุ่นต่าง ๆ มาฝึกอบรมทบทวน ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการช่วยรักษาความมั่นคงของชาติในทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑พิธีเปิดหลักสูตรทบทวน “การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล” รุ่นที่ ๑๑๘/๓๒๖
View My Stats