ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมชาวประมงหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔ โดยมี น.อ.อาทร เคลือบมาศ เลขานุการศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ /รอง เสธ.ทรภ.๑ เป็นผู้อำนวยการฝึก และในพิธีเปิดการอบรมเรียนเชิญ นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตร์สาทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ ทสปช.ในทะเล จ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๔

 


 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ รุ่นที่ ๒๘๔/๑๐๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ก.พ.๕๔
View My Stats