ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑

ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑
blank1เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑ ซึ่งเปิดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม ปัญหาเกี่ยวข้องกับการประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการข่าวและสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งมีผลกระทบกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมที่จะเป็นกำลังในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการแจ้งข่าวสารที่จะเป็นภัยคุกคามของชาติทางทะเล ณ ศาลามูลนิธิ (หลวงพ่อปาน) วัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๑๒๑/๓๓๑
View My Stats