ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ พร้อมสร้างความมั่นคงของชาติ

ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ พร้อมสร้างความมั่นคงของชาติ
blank1ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ จัดอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พร้อมสร้างความมั่นคงของชาติ
blank1เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลรุ่นที่ ๑๒๓/๓๗๗ โดยมี พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมให้การต้อนรับ
blank1นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ ๓๓๗ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลกองทัพเรือ นับเป็นรุ่นที่ ๑๒๓ ของศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ โดยนำชาวประมงและผู้มีอาชีพต่อเนื่องจากกิจการประมงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ชาวประมงทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพประมงโดยตรง และให้มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือรักษาความมั่นคงของชาติในทะเล เพื่อปฏิบัติการจิตวิทยาให้ชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวกับประมง มีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างและเผยแพร่วิชาการที่เกื้อกูลแก่การประกอบอาชีพประมงในทะเล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน
blank1เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพร้อมให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถผ่านการฝึกอบรมไปได้ด้วยดี ทั้งนี้เพื่อจะได้รับประโยชน์และความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพทางการประมง ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการป้องกันการกระทำความผิดในทะเล รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Homeกิจกรรม ทรภ.๑กิจกรรมศูนย์ ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.๑ พร้อมสร้างความมั่นคงของชาติ
View My Stats