เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
blank1เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน ณ โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

 

 

 

 

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑เสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและเข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
View My Stats