กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ติวเข้มเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ติวเข้มเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด
blank1เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด กำนันตำบลปากน้ำ กำนันตำบลบางน้ำจืด นายกสมาคมประมงปากน้ำหลังสวน ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ที่นำนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
blank1นาวาเอก นพพล นากสวาท หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และบำบัดฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า การจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมตามแผนงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จำนวน ๑๑๑ คน
blank1นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร ในฐานะเสนาธิการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และกองทัพเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบโดยให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาเป็นอันดับแรก จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดขึ้นในวันนี้
blank1ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เกิดการขยายตัวและทวีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายปัจจัย โดยปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากทดลอง ทำให้มีโอกาสหลงผิดติดยาเสพติดได้ง่ายกว่าวัยอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน และการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่ากีฬานั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะดึงเยาวชนออกมาจากการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติดได้
blank1นอกจากนี้แล้ว ยังจะทำให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย อย่างไรก็ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

: ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ ติวเข้มเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด
View My Stats