ทัพเรือภาคที่ ๑ อบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด

ทัพเรือภาคที่ ๑ อบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
blank1เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ มอบหมายให้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองเสนาธิการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพื้นที่อำเภอแหลมงอบ และพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
blank1นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายป้องกันเยาวชนที่อาจจะถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการกำหนดเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อลดผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ด้วยการเสริมสร้างระบบการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา
blank1โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จำนวน ๑๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแกนนำเยาวชนในการต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑

Homeรายการบทความทั้งหมดกิจกรรม ศป.ปส.ทรภ.๑ทัพเรือภาคที่ ๑ อบรมเยาวชนและแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
View My Stats