รายนามอดีตผู้บัญชาการ กภ.๑ กร.

  • PDFพิมพ์อีเมล
nac1boss_01 nac1boss_02 nac1boss_03 nac1boss_04
พล.ร.ท.สุวรรณ  ควรจริต
๑ เม.ย.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๕
พล.ร.ท.สุรัตน์  รัตนพฤกษ์
๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๖
พล.ร.ท.พินิจ  ทองอร่าม
๑ ต.ค.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๗
พล.ร.ท.รังสรรค์  เตมียเวส
๑ ต.ค.๓๗ - ๕ มิ.ย.๓๘
nac1boss_05 nac1boss_06 nac1boss_07 nac1boss_08
พล.ร.ท.ทวีศักดิ์  ศรีประยูร
๖ มิ.ย.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๔๐
พล.ร.ท.สนิท  โกมลหิรัณย์
๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ มี.ค.๔๑
พล.ร.ท.ชาติชาย  เสนานิกรม
๑ เม.ย.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๑
พล.ร.ท.สมนต์  หว่านพืชน์
๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๒
nac1boss_09 nac1boss_10 nac1boss_11 nac1boss_12
พล.ร.ท.สุขชาติ  เลิศล้ำ
๑ ต.ค.๔๒ - ๓๑ มี.ค.๔๓
พล.ร.ท.กิตติ  กุลไพจิตร
๑ เม.ย.๔๓ - ๓๑ มี.ค.๔๔
พล.ร.ท.อกนิษฐ์  หมื่นศรี
๑ เม.ย.๔๔ - ๓๐ ก.ย.๔๕
พล.ร.ท.ประจิต  พิทยภัทร์
๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๖
nac1boss_13 nac1boss_14
พล.ร.ท.นพพร  อาชวาคม
๑ ต.ค.๔๖ - ๓๐ ก.ย.๔๗
พล.ร.ท.จำนงค์  กิตติพีรชล
๑ ต.ค.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๕๑
Homeผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการ กภ.๑ กร.
View My Stats