กิจกรรม สล.พมพ.ทรภ.๑

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร)
blank1เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖๑ (ระดับผู้บริหาร) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมถึงรับทราบแนวทางการาบริหารจัดการตามร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จากหน่วยงานระดับนโยบาย ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ผู้แทนจาก กระทรวงมหาดไทย เมืองพัทยา และผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"

รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
blank1เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแบบแผน ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ นำมาสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำธนาคารปูไข่ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ และครอบครัวข้าราชการจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จำนวน 60 คน ณ อาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยายม่อม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตท

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
blank1เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/เสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ณ อาคารหมวดการท่า ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...

รองหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๑

รองหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
blank1เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองหัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (ระดับผู้ปฏิบัติ) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานการบูรณาการ ประจำปี งป.๖๑ กับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาพื้นที่เป้าหมายไว้ในแผนงาน/กิจกรรม ที่จะบูรณาการร่วมกันกับทัพเรือภาคที่ ๑ ตลอดจนยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านกัมพูชา) ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ป

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านกัมพูชา) ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
blank1มื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านกัมพูชา) ตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประชุม พบปะหารือ กับ นางมิถุนา ภู่ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา การมอบอุปกรณ์กีฬายาและเวชภัณฑ์ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

Home
View My Stats