ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทัพเรือภาคที่ ๑

การเผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
blank1- แผนการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำและเผยแพร่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
blank1- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
blank1- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน
blank1- หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
blank1- ขั้นตอนและกระบวนการสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
blank1- รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
blank1- ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ การจัดทำระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน
blank1- ผลการให้บริการแก่ประชาชน

๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน

๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การจัดทำและเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
blank1- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๔ การสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด
blank1- ผลการสุ่มตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ การประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
blank1- ผลการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การจัดทำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ
blank1- ผลการดำเนินการตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก
ตัวชี้วัดที่ ๖.๕ การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๗. มาตรฐาน/ตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ การดำเนินการตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ การดำเนินการตามมาตรา ๙ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด
๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการ (กขร.) กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๗.๖ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
blank1- คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของทัพเรือภาคที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๗.๗ การประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
blank1- ผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง

 

Homeศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
View My Stats