วิสัยทัศน์ทัพเรือภาคที่ ๑


" เป็นหน่วยใช้กำลังทางเรือชั้นนำของกองทัพเรือ
ในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง
และตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบ
"


ความหมาย

" เป็นหน่วยใช้กำลังทางเรือชั้นนำของกองทัพเรือ ในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล " หมายความว่า ทัพเรือภาคที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยใช้กำลังทางเรือ จะต้องเป็นหน่วยที่มีกำลังรบทางเรือที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ต้องการ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติตามพันธกิจและตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักของหน่วย อันประกอบด้วย การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติได้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย

 

" ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง " หมายความว่า ในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ การใช้กำลังทางเรือจะต้องปฏิบัติให้เป็นตามพันธกิจ ตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักของหน่วย และตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง ให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสมบูรณ์

 

" ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบ " หมายความว่า ทัพเรือภาคที่ ๑ จะต้องสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหรือภารกิจที่ได้รับการร้องขอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นไปตามพันธกิจและตอบสนองต่อเป้าประสงค์หลักของหน่วย
Homeศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
View My Stats