วัฒนธรรมทัพเรือภาคที่ ๑

  • PDFพิมพ์อีเมล
icon1 ๑. มีความรู้
๑.๑ จะต้องขวนขวายหาความรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ
๑.๒ รู้จักถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น
๑.๓ รู้จักใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์

icon1 ๒. เป็นผู้นำทางทหาร
๒.๑ มีลักษณะท่าทางองอาจสมเป็นทหารและมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
๒.๒ มีระเบียบวินัย
๒.๓ มีความสำนึกในหน้าที่ กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ
๒.๔ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๒.๕ มีจิตใจแน่วแน่ ไม่ท้อถอย
๒.๖ มีความอดทนพากเพียรและกระตือรือร้น
๒.๗ มีความริเริ่ม
๒.๘ มีความเป็นธรรม
๒.๙ มีไหวพริบ

icon1 ๓. มีความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
icon1 ๔. เป็นสุภาพบุรุษ
๔.๑ มีความเมตตา กรุณา เสียสละ ไม่อิจฉาริษยา
๔.๒ มีคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๓ มีความสุภาพอ่อนโยน
๔.๔ รู้จักกาลเทศะ

icon1 ๕. มีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท
Homeเกี่ยวกับเราวัฒนธรรมของหน่วย
View My Stats