หน้าที่ทัพเรือภาคที่ ๑

  • PDFพิมพ์อีเมล

ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง
รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ
และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร
กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

จำแนกเป็นกิจได้ ดังนี้

icon1 การป้องกันราชอาณาจักร
- การควบคุมทะเลและขัดขวางการปฏิบัติการทางเรือของข้าศึก
- การสนับสนุนและร่วมมือกับเหล่าทัพและส่วนราชการอื่น ๆ ในการป้องกันประเทศ

icon1 การรักษาความมั่นคง
- การต่อต้านการก่อการร้าย
- การแทรกซึม และการก่อวินาศกรรม

icon1 การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- การป้องกันสิทธิผลประโยชน์ทางทะเล
- การปฏิบัติต่อเรือประมงต่างชาติ
- การป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล
- การป้องกัน และปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด
- การป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง

icon1 การกิจการพลเรือน
- การคุ้มครอง และช่วยเหลือเรือประมงไทย
- การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเล
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- การป้องกัน และขจัดมลพิษในทะเล และบริเวณชายฝั่งพื้นที่ปฏิบัติการ

Homeเกี่ยวกับเราหน้าที่
View My Stats