เป้าประสงค์หลัก

  • PDFพิมพ์อีเมล

icon1 กำลังรบทัพเรือภาคที่ ๑ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ต้องการ
icon1 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัย และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
icon1 อธิปไตยของชาติทางทะเล และทางบกในความรับผิดชอบของ ทรภ.๑ มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
icon1 อธิปไตยของชาติทางทะเล และทางบกในความรับผิดชอบของ ทรภ.๑ มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
icon1 ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง และรักษาให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
icon1 ดำรงการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนงานเพื่อความมั่นคง การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ ได้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือมอบหมาย
icon1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่ายทหาร ได้รับการส่งเสริมและดำรงความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
icon1 การบริหารจัดการทัพเรือภาคที่ ๑ มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
icon1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลผลิตหลักของ ทัพเรือภาคที่ ๑ มีความพึงพอใจ
icon1 กำลังพลของ ทัพเรือภาคที่ ๑ มีขวัญกำลังใจ และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน
icon1 ประชาชนได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของ ทัพเรือภาคที่ ๑
icon1 พัฒนาระบบการทำงานหลักของ ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้ตอบสนองต่อแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ และนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
icon1 การพัฒนาองค์กร ทัพเรือภาคที่ ๑ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
icon1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร

Homeเกี่ยวกับเราเป้าประสงค์หลัก
View My Stats