ประวัติความเป็นมา

  • PDFพิมพ์อีเมล
001 001
001 001

 

blank1 ประวัติความเป็นมาของทัพเรือภาคที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น ได้วางรากฐานการจัดเตรียมกำลังของกองทัพเรือ โดยให้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ และกำหนดโครงสร้างกำลังรบ โดยมีการขยายกำลังรบ และอัตรากำลังพลเพิ่มเติม โดยจัดตั้งเป็น "กองเรือเฉพาะกิจภาค" เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการปฏิบัติการทางทะเลแทนหน่วยเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม โดยมีอำนาจควบคุมและสั่งการ ในการใช้เรือและอากาศยาน เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติและทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือยุทธการ และมีศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ ทำหน้าที่ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ
blank1ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้ง "กองเรือภาค" ทั้ง ๓ ภาค โดยปรับเข้าอัตราปกติเมื่อ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ และยึดถือเอา วันที่ ๑๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย
blank1เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ และได้มี "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒" กำหนดให้ "ทัพเรือภาคที่ ๑" เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ "ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
Homeเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมา
View My Stats