ประวัติความเป็นมา

  • PDFพิมพ์อีเมล
001 001
001 001

 

blank1 ประวัติความเป็นมาของทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับ ทัพเรือภาคที่ ๒ และ ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยในชั้นต้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติจัดตั้งเป็น "กองเรือเฉพาะกิจภาค" เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นหน่วยรับผิดชอบในการ ปฏิบัติการ ทางทะเล แทนหน่วยเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบ และยามสงคราม โดยมีอำนาจควบคุมและสั่งการ ในการใช้เรือ และอากาศ ยาน เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งรักษาผล ประโยชน์และทรัพยากรของชาติทางทะเล ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ นอกเหนือจากกองเรือตามประเภทที่มีอยู่เดิม โดยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือยุทธการ และมีศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ ทำหน้าที่ควบคุม อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ
blank1ต่อมา กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติอัตรา "กองเรือภาค" ทั้ง ๓ กองเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕ กองทัพเรือ จึงได้อนุมัติยกเลิก กองเรือเฉพาะกิจภาค ปรับเข้าอัตราปกติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ และกำหนดให้ วันที่ ๑๑ มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติอัตรากองเรือภาค เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือภาค
blank1กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ เดิมมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่บริเวณชั้นที่ ๒ อาคาร ๓ ของอาคาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ ซึ่งร่วมอาคารเดียวกับ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ ต่อมากองทัพเรือได้กรุณาอนุมัติให้ กองเรือยุทธการ ว่าจ้างบริษัท โคสตอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองเรือภาคที่ ๑ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เมื่อ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ในวงเงิน ๓๐,๘๘๐,๒๐๐.- บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมสุข ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้น กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร กองบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ และจัดงานในวันคล้าย วันสถาปนาหน่วย อันเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
blank1ต่อมาได้มี "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒" กำหนดให้ "ทัพเรือภาคที่ ๑" เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ "ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" โดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
Homeเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมา
View My Stats