พันธกิจทัพเรือภาคที่ ๑

  • PDFพิมพ์อีเมล

icon1 ใช้กำลังทางเรือเพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
icon1 การถวายความปลอดภัย เทิดพระเกียรติ และการสนองงานตามพระราชประสงค์
- การถวายความปลอดภัยในทะเล 
- การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
- การปฏิบัติตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
icon1 การใช้กำลังในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
- การวางแผนและการจัดกำลังทางเรือ/อากาศนาวี ในการวางกำลังลาดตระเวน เฝ้าตรวจหรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบตลอด ๒๔ ชม.
- สนับสนุนป้องกันอธิปไตยทางบกตามแผนป้องกันประเทศ ตั้งแต่ภาวะปกติ
- วางแผนและจัดกำลังทางเรือ/อากาศนาวี ในการวางกำลัง ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ ในการรักษากฏหมายและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การคุ้มครองฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเล และท่าเรือสำคัญจากภัยการก่อการร้าย รวมทั้งดำรงเส้นทางคมนาคมทางทะเลของประเทศ ตลอด ๒๔ ชม. (ใช้กำลังตามการจัดกำลังในการรักษาอธิปไตยของชาติในภาวะปกติ)
- ดำรงการปฏิบัติของ ศรชล. ให้ได้อย่างต่อเนื่อง
- ดำรงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือและการฝึกปัญหาที่บังคับการ/การฝึกอื่น ๆ ระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย ศรชล.
- การใช้กำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
- การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
- การดำเนินงานกิจการพลเรือน ปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์
- การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของ ศรชล.เขต ๑
- การใช้มาตรการด้านข่าวกรองสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธการ
icon1 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
- การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ เช่น การฝึกผลม PASSEX การลาดตระเวนร่วม ทร.ไทย-ทร.เวียดนาม การจัดกำลังทางเรือไปเยี่ยมเมืองท่าต่างประเทศ เป็นต้น
- การปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ

icon1 ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของทัพเรือภาคที่ ๑ สนับสนุนกองทัพเรือ ในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
- การดำเนินการในการช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัย
- การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- การเสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่ที่ ทรภ.๑ รับผิดชอบ
- การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทางทะเลในพื้นที่ที่ ทรภ.๑ รับผิดชอบ
- การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย 
- การอบรม ทสปช.

icon1 บริหารจัดการทัพเรือภาคที่ ๑ ภายใต้กรอบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Homeเกี่ยวกับเราพันธกิจ
View My Stats