ค่านิยมทัพเรือภาคที่ ๑

  • PDFพิมพ์อีเมล

เพื่อให้กำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๑ มีแนวทางในยึดถือ และปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ ทร. ทัพเรือภาคที่ ๑ จึงได้ใช้คำย่อชื่อหน่วยภาษาอังกฤษของทัพเรือภาคที่ ๑ (First Naval Area Command : NAC1) มากำหนดเป็นค่านิยมของหน่วย ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้
icon1 N : (NAVAL) ความหมาย ความเป็นทหารเรืออาชีพ
icon1 A : (ALLEGIANCE) ความหมาย ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี
icon1 C : (COMMAND AND CONTROL) ความหมาย การควบคุมสั่งการ ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์
icon1 1 : (ONE FOR ALL & ALL FOR ONE) ความหมาย รักและสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่ง

Homeเกี่ยวกับเราค่านิยม
View My Stats