เครื่องหมายยศทหาร ๓ เหล่าทัพ

  • PDFพิมพ์อีเมล
ยศ ทบ. | Royal Thai Army Ranks
ยศ ทร. | Royal Thai Navy Ranks
ยศ ทอ. | Royal Thai Airforce Ranks
จอมพล
Field Marshal
จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet
จอมพลอากาศ
Marshal of the Royal Thai Air Force
พลเอก
General
พล.อ.
Gen.
พลเรือเอก
Admiral
พล.ร.อ.
Adm.
พลอากาศเอก
Air Chief Marshal
พล.อ.อ.
ACM
พลโท
Lieutenant General
พล.ท.
Lt.Gen.
พลเรือโท
Vice Admiral
พล.ร.ท.
VAdm.
พลอากาศโท
Air Marshal
พล.อ.ท.
AM
พลตรี
Major General
พล.ต.
Maj.Gen.
พลเรือตรี
Rear Admiral
พล.ร.ต.
RAdm.
พลอากาศตรี
Air Vice Marshal
พล.อ.ต.
AVM
พันเอก
Colonel
พ.อ.
Col.
นาวาเอก
Captain
น.อ.
Capt.
นาวาอากาศเอก
Group Captain
น.อ.
Gp.Capt.
พันโท
Lieutenant Colonel
พ.ท.
Lt.Col.
นาวาโท
Commander
น.ท.
Cdr.
นาวาอากาศโท
Wing Commander
น.ท.
Wg.Cdr.
พันตรี
Major
พ.ต.
Maj.
นาวาตรี
Lieutenant Commander
น.ต.
LCdr.
นาวาอากาศตรี
Squadron Leader
น.ต.
Sqn.Ldr.
ร้อยเอก
Captain
ร.อ.
Capt.
เรือเอก
Lieutenant
ร.อ.
Lt.
เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant
ร.อ.
Flt.Lt.
ร้อยโท
First Lieutenant
ร.ท.
1st Lt.
เรือโท
Lieutenant Junior Grade
ร.ท.
Lt.JG.
เรืออากาศโท
Flying Officer
ร.ท.
Flg.Off.
ร้อยตรี
Second Lieutenant
ร.ต.
2nd Lt.
เรือตรี
Sub Lieutenant
ร.ต.
Sub.Lt.
เรืออากาศตรี
Pilot Officer
ร.ต.
Plt.Off.
จ่าสิบเอก
Sergeant Major 1st Class
จ.ส.อ.
SM1
พันจ่าเอก
Chief Petty Officer 1st Class
พ.จ.อ.
CPO1
พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant 1st Class
พ.อ.อ.
FS1
จ่าสิบโท
Sergeant Major 2nd Class
จ.ส.ท.
SM2
พันจ่าโท
Chief Petty Officer 2nd Class
พ.จ.ท.
CPO2
พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant 2nd Class
พ.อ.ท.
FS2
จ่าสิบตรี
Sergeant Major 3rd Class
จ.ส.ต.
SM3
พันจ่าตรี
Chief Petty Officer 3rd Class
พ.จ.ต.
CPO3
พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant 3rd Class
พ.อ.ต.
FS3
สิบเอก
Sergeant
ส.อ.
Sgt.
จ่าเอก
Petty Officer 1st Class
จ.อ.
PO1
จ่าอากาศเอก
Sergeant
จ.อ.
Sgt.
สิบโท
Corporal
ส.ท.
Cpl.
จ่าโท
Petty Officer 2nd Class
จ.ท.
PO2
จ่าอากาศโท
Corporal
จ.ท.
Cpl.
สิบตรี
Private 1st class
ส.ต.
Pfc.
จ่าตรี
Petty Officer 3rd Class
จ.ต.
PO3
จ่าอากาศตรี
Leading Aircraftman
จ.ต.
LAC
พลทหาร
Private
พลฯ
Pvt.

พลทหาร
Seaman
พลฯ
-
พลทหาร
Airman
พลฯ
Amn.

หมายเหตุ

๑. สามารถเขียนยศทหารโดยใช้ตัวอักษรเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดได้ และเมื่อเขียนเป็นตัวใหญ่จะไม่มีจุด ( . ) เช่น

Capt. หรือ CAPT

๒. การเขียนยศทหารยังสามารถใช้คำต่อท้ายนามสกุลได้ ดังนี้

๒.๑ RTA (ทบ.) / RTN (ทร.) / RTAF (ทอ.) สำหรับนายทหารชาย เช่น

Capt. .........................., RTA / Sub.Lt. .............................., RTN / Flg.Off. .................................., RTAF

๒.๒ WRTA (ทบ.) / WRTN (ทร.) / WRTAF (ทอ.) สำหรับนายทหารหญิง เช่น

Capt. .........................., WRTA / Sub.Lt. .............................., WRTN / Flg.Off. .................................., WRTAF

 

ที่มา : คำสั่ง กห.ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้คำภาษาอังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม ลง ๙ มิ.ย.๕๗

Homeเครื่องหมายยศทหาร ๓ เหล่าทัพ
View My Stats