ศุกร์, 20 กันยายน 2019

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ติดต่อเรา

 

กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3843-8008, 0-3843-8592


วิทยุสื่อสาร
- ย่าน HF ความถี่ 8249 KHz (USB)
- ย่าน VHF มารีนแบนด์ ช่อง 16 ความถี่ 156.800 MHz
- CB.SUPER STAR 2400 (มดดำ) ช่อง 21C ความถี่ 27.215 MHz
นามเรียกขาน
- ทัพเรือภาคที่ ๑ เรียก "ทัพเรือภาคที่ ๑"
- เรือรบทุกลำของกองทัพเรือ เรียก "เรือรบ"
- เรือพานิชย์ทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือ......(ชื่อเรือ)"
- เรือประมงทุกลำใช้นามเรียกขานว่า "เรือประมง" หรือ "เรือ......(ชื่อเรือ)"

 

 

ความเป็นมา

PDFพิมพ์อีเมล

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อ ๑๐ ม.ค.๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๗ เม.ย.๔๐ และเมื่อ ๙ ม.ค.๔๑ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้เป็นประธานเปิด ศรชล. ณ กองบัญชาการ กองทัพเรือ ซึ่งการจัดตั้ง ศรชล. ขึ้นนั้นมีความมุ่งหมาย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการทางทะเล เพื่อให้การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และลดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) จะอยู่ในความควบคุม การปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการเป็นศูนย์กลาง ประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการทางทะเล ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติในทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ และ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ศรชล.เขต ๑ มี ทัพเรือภาคที่ ๑ (ทรภ.๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ รับผิดชอบของ ทรภ.๑ และส่วนราชการต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

 

ศรชล. แบ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในทะเลตามเขตรับผิดชอบ ๓ เขต ดังนี้

๑. ศรชล.เขต ๑ มีพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน รวมถึงอ่าวไทยรูปตัว ก. ลงมาถึงเส้นแนวรอยต่อ ระหว่าง จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒. ศรชล.เขต ๒ มีพื้นที่รับผิดชอบในอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่แนวรอยต่อ ระหว่างจังหวัดชุมพร และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงมาจนถึงชายแดนทางทะเลติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม โดยกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ กองทัพเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๓. ศรชล.เขต ๓ มีพื้นที่รับผิดชอบด้านทะเลอันดามัน โดยกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ กองทัพเรือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต